fbpx

Dětská skupina se srdcem

Principy, které uplatňujeme při práci s dětmi

 • zážitková pedagogika
 • Montessori pedagogika
 • respektující výchova

Co je Montessori

Pedagogika Montessori je uceleným a propracovaným vzdělávacím systémem, jenž respektuje vývojové období dítěte. Je založena na nejmodernějších poznatcích současné vývojové psychologie.

Učitelé dítě nenápadně vedou a pomáhají mu na cestě k samostatnosti podle hesla Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Výuka postupuje od konkrétního k abstraktnímu. K tomu využívá speciálně vyvinutých pomůcek, které usnadňují pochopení nových jevů a pomáhají k lepšímu zapamatování nově nabytých dovedností.

Montessori pedagogika staví na několika základních pilířích: bezpečnosti, ohleduplnosti, spolupráci, tichu, klidu a lásce.

Pomůcky Montessori pedagogiky

 • Dítěti umožňují si nový koncept osahat a vyzkoušet na vlastní kůži v protikladu k abstraktnímu vysvětlování. 
 • Usnadňují zvládnutí nového konceptu, protože každá pomůcka se soustředí jen na jednu kvalitativní vlastnost.
 • Dětí se se seznámí s barvami, zvuky či hudbou. Ale také se základy budoucí školní výuky – počítáním, čtením a psaním.
 • Pomůcky Montessori však pomohou i se zvládnutím složitějších věcí, jimž často nerozumí nebo je nezvládají ani někteří dospělí.

Co je zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika stojí na následujícím principu: lidská mysl si věci snadněji a lépe zapamatuje, když je spojí s nějakou intenzivní emocí. Podporuje intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací

Stojí na učení se z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a na společném překonávání výzev.

Zážitková pedagogika rozvíjí tvůrčí postupy, posiluje aktivní jednání a pomáhá k lepšímu vytváření neformálních vztahů.

Práce zážitkového pedagoga spočívá v záměrném vytváření situací, v nichž předpokládá intenzivní prožívání, a následné pedagogické práci s těmito prožitky (zpětnou vazbou).

Metody zážitkové pedagogiky

 • Stojí na skupinové spolupráci při pohybových, výtvarných či hudebních aktivitách.
 • Oproti klasické metodě výuky je zážitková pedagogika založena na aktivitě dětí, při níž učitel ustupuje do role pozorovatele. Dítě tak přejímá odpovědnost za výsledky učení.
 • Dítě od učitele dostává zpětnou vazbu, díky níž pochopí a uchopí učený koncept. Ten pak snadno zobecní k dalšímu využití v reálném životě.
 • Učitelé v rámci výuky vytvářejí prostor ke sdílení pocitů a k otevřené diskuzi, díky níž dítě pochopí skutečné příčiny a následky.
 • Zážitkové učení aktivně podporuje rozšiřování komfortní zóny. Díky tomu pak dítě v běžném životě v řadě situací nemá nepříjemné pocity a obavy.

Aktivity nad rámec PvP

Dětí u nás mají perfektní péči. V rámci školky poskytujeme zdravotní screening, zubní, oční, logopedickou a grafomotorickou prevenci, či technické dílny.

Adaptační program 

Myslíme na snadné zvládnutí adaptace, kterou vždy přizpůsobujeme potřebám jednotlivých dětí.