fbpx

Dětská skupina se srdcem


Plán výchovy a péče v dětské skupině Kulihrášci

Péče a výchova v Dětské skupině Kulihrášci probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Plán výchovy a péče vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v Dětské skupině Kulihrášci a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou). Činnost v Dětské skupině Kulihrášci má charakter působení výchovy a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.

Výchovná a pečující činnost v Dětské skupině Kulihrášci

Aktivity v Dětské skupině

Obsah výchovné činnosti tvoří zejména tyto oblasti

Plán výchovy a péče je prováděn formou pohybových cvičení, manipulačních činností, smyslových a psychomotorických her, hudebně pohybových činností, grafických činností, činností směřujících k ochraně zdraví a osobního bezpečí, relaxačních činností, činností k prevenci úrazů, řečových a rytmických cvičení, slovních hádanek, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou (čtení, prohlížení), přednesu, zpěvu, vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků, přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, námětových her, smyslových her, činností k vytváření pojmů, cvičení organizačních dovedností, her na posilování volních vlastností, cvičení na projevování citů, výletů do okolí, činností na poznávání lidských vlastností, estetických a tvůrčích aktivit, neverbálních komunikačních aktivit, činností ve skupinách, sociálních a interaktivních her, aktivit podporujících sbližování dětí, formou přípravy a realizace společných zábav a slavností, činností přibližujících svět kultury, činností k získávání orientace v okolí, poučení o možných nebezpečných situacích a způsobech, jak se chránit atd.

Oblasti se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z potřeb dětí, věku dětí a jejich rozvojových možností.

Děti se speciálními potřebami v Kulihrášcích


Mezi děti se speciálními potřebami řadíme zejména děti z odlišného sociokulturního prostředí, děti se zdravotním postižením, děti s mentálním postižením, děti s odlišným mateřským jazykem, děti poruchou soustředění a učení a nadané děti. Do dětské skupiny Kulihrášci mohou být přijímány i děti se speciálními potřebami.

Rozhodnutí, zda může být dítě se speciálními potřebami k docházce do dětské skupiny přijato, vždy
předchází individuální konzultace s rodiči dítěte. Ředitelka na základně tohoto rozhovoru vyhodnotí, zda je
možné podmínky provozu přizpůsobit potřebám dítěte se speciálními potřebami tak, aby pobyt v dětské skupině pro něj nebyl příliš zatěžující a byl přínosem. Při zhodnocení bere ředitelka v potaz zejména materiální a
prostorové podmínky a zároveň kvalifikaci a úroveň znalostí pečujících osob.

Roční tematické celky

MěsícTematický celek
LedenRok v přírodě – zima, zimní sporty
ÚnorDoprava a dopravní prostředky
BřezenRok v přírodě - jaro a Velikonoce, tvorba velikonočních ozdob
DubenBarvy a číslice
KvětenKniha, film a divadlo
ČervenRok v přírodě – léto, mláďata, letní sporty
ČervenecJá a moje vlastnosti
SrpenMoje rodina a lidské tělo
ZáříPlaneta země a Vesmír
ŘíjenRok v přírodě – podzim, sběr surovin a přírodní tvorba
ListopadPovolání – máma, táta v práci
ProsinecVánoční čas – vánoční tvoření, koledy, čekání na Ježíška

Integrované bloky

Leden - Únor

Na začátku tohoto bloku s dětmi naposledy zavzpomínáme na vánoční svátky, povíme si, jaké dostaly dárky, jak si dárků vážit a jaké zvyky mají jednotlivé rodiny. Připomeneme si, jak probíhaly oslavy Nového roku. Začneme probírat tematický celek zima, řekneme si, kdy začíná zimní období, jak zima působí na lidské tělo, jak se oblékáme a jak vypadá zimní období ve světě. Povíme si o zimních sportech a zmíníme i bezpečnost při sportování.

Vyjasňujeme si pojmy teplo a chlad.

Doprava okolo nás, znalost dopravních prostředků. Možnost cestování pozemní dopravou, leteckou dopravou, případně vlakem či lanovou dráhou.

Na konci tohoto bloku by děti měly:

Březen – Duben

Věnujeme pozornost počátku jara, Velikonoc a změnám v přírodě. Aktivně rozšíříme slovní zásobu o nové pojmy spojené s tématy jara – rostliny, zvířata. Narození nových zvířátek, starost rodičů o svá mláďátka. Děti se seznámí se tradicí upalování čarodějnic.  S pozvolným  nástupem  jara  si  opět  zopakujeme  roční  období. S přípravami na Velikonoce zprostředkujeme dětem svátky v tradičním duchu, který zahrnuje barvení kraslic, pletení pomlázky, klíčení obilí a dalších tradic dle regionu.

Seznámení se s lidským tělem – zopakování částí těla, rozdílné oblečení chlapců a děvčat, vyjmenováváme rozdíly mezi kluky a holkami.

V tomto měsíci budou v centu pozornosti také číslice. Budeme se učit poznat čísla od 0 do 10, číselnou řadu a pravolevou orientaci. Dále se budeme věnovat znalosti barev, možnost jejich míchání. Využití různých výtvarných technik.

Na konci tohoto bloku by děti měly:

Květen – Červen

V tomto období se zaměříme na pojmy film, divadlo a knihu. Vyjmenujeme si rozdíly mezi nimi, poznáváme prostor, kde se s jednotlivými médii můžeme setkat. Učíme se chovat na veřejnosti, zopakujeme bezpečnost na ulici. V červnu začneme probírat letní období, kdy začíná léto, jaké jsou změny v přírodě, letní sporty. V tomto bloku zaměříme pozornost na letní období, budeme si povídat o prvním letním dni, kdy je, jaká je příroda v tomto období. Povíme si o mláďatech, jaké mládě k jakému zvířeti patří. Oslavíme s dětmi Mezinárodní den dětí.

Vyjmenujeme záliby dětí, co můžeme dělat venku, doma, jakým způsobem si můžeme hrát. Možnost sportovních aktivit v létě. Bezpečnost při letních sportech.

Na konci tohoto bloku by děti měly zvládnout:

Červenec – Září

Zaměříme se na charakteristiku sebe sama, uvědomování si vlastních emocí a emocí lidí okolo nás + jejich porozumění. Naučení se lidských vlastností.

Pojmenováváme členy rodiny, snažíme se definovat jejich úlohu v mé rodině.

Aktivity zaměřujeme na prožitek a porozumění mezilidských vztahů.

Zaměříme také pozornost na lidské tělo, kde se děti naučí, kde v lidském těle se nachází některé orgány, budeme si povídat o smyslech, hrát hry na rozvoj sluchu a hmatu.

V tomto bloku budeme probírat vesmír a planetu Zemi. Z čeho se skládá, kdo na ní žije, rozložení vody a pevniny. Budeme si povídat o vesmíru, co to je, kde to je, co se v něm nachází. Budeme se věnovat sluneční soustavě a jednotlivým planetám.

V tomto bloku zjišťujeme, zda dítě umí:

Říjen - Listopad

V tomto bloku se naučíme pojmenovat počasí na podzim, jak se oblékáme. Zopakujeme si zásady bezpečnosti venku. Aktivity zaměříme na poznávání přírody na podzim, pozorování změn v přírodě.

Pozornost věnujeme tvarům – listy; a barvám. Pozorování, co dělají zvířátka na podzim, jak si shánějí potravu před příchodem zimy.

Učíme se základní povolání, se kterými se děti mohly setkat. Co dělají mé rodiče? Vysvětlujeme si důvody chození do práce a význam peněz. Rozdíl práce a odpočinek, co můžeme s rodiči dělat, když nejsou v práci a já ve školce?

Na konci tohoto bloku by děti měly:

Prosinec

Tento měsíc bude v centru pozornosti nastávající zima, první sníh a změny v přírodě. Významnou roli bude hrát příprava na nadcházející Vánoce, výroba vánočních dekorací, podpora vztahu k českým tradicím a tradičnímu pojetí Vánoc.

Aktivity zaměřené na jemnou motoriku formou pečení a vyrábění vánočních ozdob. Rozvíjíme spolupráci dítěte s rodičem pomocí vánočního pečení. Zdůrazňujeme důležitost, když děti pomáhají rodičům.

Na konci tohoto bloku by děti měly:

Denní program školky

7:008:30Příchod dětí, hry podle zájmu dětí, individuální práce, začátek výtvarné činnosti. Přivítání se s kamarády.
8:309:15Komunitní kruh, řízená činnost (skupinová) – důležitá část dne, kdy si ukazujeme, povídáme si o daném měsíčním tématu (dle období) a učíme se nové básničky a písničky (dramatizujicí a rytmické činnosti). Jazykové chvilky, tělovýchovné chvilky, psychomotorické a kontaktní hry atd. Dodělání výtvarné činnosti.
9:209:40Svačinka, hygiena.
10:0011:50Pobyt venku a prožitkové aktivity.
12:0012:20Oběd
12:2014:30Čtení pohádky, odpočinek. Svačinka. , pobyt venku, odchod dětí.
14:3117:00Odpolední volnočasový Klub Kulihrášek

Časy jsou pouze orientační, program se může měnit dle naladění dětí, podle počasí, podle aktuální situace. V případě krásných dní se celodenní program může přesunout ven.

Po obědě odpočívají všechny děti minimálně 30 minut při čtení a poslechu pohádky. Další odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají maximálně dvě a půl hodiny, popřípadě podle

domluvy se zákonným zástupcem.