fbpx

Dětská skupina se srdcem

 STANDARDY KVALITY PÉČE

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je povinen dodržovat standardy kvality péče. Kontrolním orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je oprávněno stanovit nápravné opatření. Nesplnění nápravného opatření ve stanovené lhůtě je přestupkem, který projednává ministerstvo.

Standardy kvality péče tvoří soubor kritérií, jejichž prostřednictvím se posuzuje úroveň kvality poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve třech oblastech:

a) v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte

1. kvalita plánu výchovy a péče,

2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině,

3. sledování vývoje dítěte, (naše každoměsíční evaluace)

4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte,

b) v oblasti personálního zabezpečení

1. péče o zaměstnance,

2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob,

c) v oblasti provozního zabezpečení

1. dodržování vnitřních pravidel (náš provozní řád DS),

2. zajištění bezpečnosti dětí,

3. řešení mimořádných situací.

Obsah jednotlivých kritérií je uveden v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.